ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

Tester

ทางบริษัทได้ใช้ตัว Tester เพื่อเป็นการจำลองลองสัญาญาณ Laser เพื่อความมั่นใจใช้งานได้จริง

      1. ทดสอบสัญญาณ โดยการใช้ Remote tester เป็นตัวทดสอบ สร้าง simulator ปล่อยสัญญาณมา 5 สัญญาณได้แก่

            1. TruSpeed/TruCam

            2. PL3/PL4/ProLite+

            3. PL2/Laser Atlanta

            4. Stalker/StalKerLR

            5. LRB/100/200/Compact/Marksman

 

 

 

      2. ทดสอบสัญญาณ Laser โดยจะสุ่มสัญญาณ Laser ที่มีใช้ในประเทศมาเป็นตัวทดสอบ